Kontoutskrift fra Nasjonal vegdatabank

Dette er et nettsted som gir en indikasjon på datakvalitet i NVDB. Tabellen nedenfor inneholder et utvalg av sentrale objekttyper, og viser hvor fullstendig egenskapsdata er registrert. Prosenttallet angir hvor stor andel av de registrerte objektene som har en verdi for den påkrevde egenskapstypen.

Litt grunnleggende om data i NVDB

NVDB består av et sett med objekttyper. Eksempel på objekttyper er Fartsgrense, Rekkverk og Høydebegrensing. For hver objekttype er det definert et sett med egenskaper der det angis detaljert informasjon om objektet. På objekttypen Fartsgrenser har vi eksempelvis egenskapene Fartsgrense (angir fartsgrenseverdi) og «Gyldig fra dato» (angir når fartsgrenseskiltet ble avdekket ute på vegen).

På hver objekttype er det definert hvor viktig en egenskap er. Vi skiller på påkrevde, betingede og opsjonelle egenskaper. En påkrevd egenskap skal alltid registreres, en betinget egenskap skal registreres under bestemte forutsetninger og en opsjonell egenskap registreres dersom ønskelig.

I kontoutskriften måles kun påkrevde egenskaper.

Måling av datakvalitet

Kontoutskriften er en veldig forenklet måling av datakvalitet i NVDB. Datakvalitet kan i teorien måles på flere måter:

 • Er alt utstyr langs våre veger registrert i NVDB?
 • Registreres informasjonen til riktig tid?
 • Stemmer informasjonen i NVDB overens med de faktiske forhold langs vegen?
 • Er det registrert tilstrekkelig med informasjon på de objektene som finnes i NVDB?

De tre første punktene er det vanskelig å måle uten å ha full oversikt over endringer som gjørs langs vegen, og sammenligne dette med datagrunnlaget i NVDB. Avvik kan eventuelt kartlegges og estimeres ved hjelp av stikkprøver.

Det siste punktet kan derimot måles ved utelukkende å analysere datagrunnlaget som finnes i NVDB i dag. Kontoutskriftene er en forenklet analyse av datagrunnlaget.

Hva slags informasjon gir kontoutskriften

Følgende informasjon kan leses ut fra kontoutskriftene:

 • Totalstatus på et utvalg av objekttyper
 • Forskjeller i registreringspraksis på tvers av regionene
 • Forskjeller i registreringspraksis på tvers av fylker
 • Hvilke objekttyper fungerer registreringen godt/mindre godt for
 • I hvilken grad påkrevde egenskaper er registrert

I kolonnene til venstre listes objekttyper og tilhørende egenskaper. For hver objekttype vises totalt antall forekomster registrert i NVDB per fylke eller region. For hver egenskap vises andelen forekomster som har gitt verdi for påkrevde egenskaper.

Objekttypene er delt i tre kategorier: forvaltningsdata, vegutstyr og VA&EL. Dette for å reduserer mengden informasjon som skal vises på samtidig. Det er også mulig å skille på riks- og fylkesveger.

Hva slags informasjon gir ikke kontoutskriften

Følgende informasjon kan ikke hentes fra kontoutskriftene:

 • I hvilken grad registrert informasjon stemmer med virkeligheten ute på vegen, og om data er registrert til riktig tid.

Kontoutskriften viser kun informasjon om datakvalitet som kan hentes direkte ut fra NVDB uten noen form for bearbeiding eller sammenstilling. Dette medfører noen begrensinger:

 • Kontoutskriften viser kun status på et utvalg av datasett og egenskaper. Det er per dags dato ikke mulig å lage tilsvarende utskrift for samtlige 377 datasett.
 • Det er ikke relevant å måle datakvalitet på denne måte for alle datasett. For enkelte datasett er det viktigere å vite om en forekomst faktisk er registrert i NVDB enn om alle egenskaper er angitt. Eksempel på slike datasett er Svingerestriksjon og Innkjøring forbudt, to datasett som inngår i et navigerbart vegnett. For andre datasett er det mer relevant å vite hvor stor andel av vegnettet det mangler data for. Vegbredde er eksempel på et slikt datasett.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende datainnholdet i NVDB, kan NVDB-koordinatorene i hver region kontaktes.

 • Region Øst: Jostein Henriksen (Østfold), Jan Tore Kyrdalen (Oslo/Akershus), Stian Johansen (Hedmark), Kari Anne Midtvold (Oppland)
 • Region Sør: Frode Edvardsen
 • Region Vest: John Terje Fløtterud, Åsmund FInsrud Dale
 • Region Midt: Bent Halvorsen
 • Region Nord: Kurt Johnsen (Finnmark), Sigurd Skjelmo (Troms/Midre Hålogaland) og Arnt Albertsen (Nordland)

For spørsmål om den tekniske løsningen: Jan Kristian Jensen i Vegdirektoratet kontaktes.

0-40 % 41-60 % 61-80 % 81-90 % 91-99 % 100 %

{{inndeling}}
Objekttype Påkrevd egenskapstype {{kolonne.navn}} {{kolonne.navn}}
{{objekttype.navn}} Antall objekter {{resultat[objekttype.id][inndeling+kolonne.nr][vegkategori].antall}}
{{egenskapstype.navn}}