NVDB DatakatalogSkredpunkt 824

Strekning som er utsatt for skred og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres fysisk uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100824
<>
Navn 9342
<Tekst>
Arkivnummer 9343
<Tekst>
DatabaseID 9344
<Tekst>
ÅDT 9362
<Tall>
ÅDT år 9363
<Tall>
Snøskred, frekvens 9346
<Tall>
Snøskred, bredde 9347
<Tall> [m]
Sørpeskred, frekvens 9348
<Tall>
Sørpeskred, bredde 9355
<Tall> [m]
Steinsprang/fjellskred, frekvens 9349
<Tall>
Steinsprang/fjellskred, bredde 9356
<Tall> [m]
Isnedfall, frekvens 9351
<Tall>
Isnedfall, bredde 9357
<Tall> [m]
Jord-/løsmasseskred,frekvens 9353
<Tall>
Jord-/løsmasseskred, bredde 9359
<Tall> [m]
Flomskred, frekvens 9354
<Tall>
Flomskred, bredde 9360
<Tall> [m]
Omkjøring 9392
5 min
15 min
30 min
45 min
60 min
75 min
90 min
2 t
3 t
4 t
5 t
6 t
7 t
8 t
Under 1 min.
Ingen omkjøringsmulighet
Stengningsfrekvens, skred 9365
<Tall>
Stengningdøgn, skredfare 9366
<Tall>
Naboskred 9367
Ingen
To skredløp, liten samtidighet
To skredløp, stor samtidighet
Flere skredløp
F1 Trafikkmengde-faktor 9374
<Tall>
F2 Skredfarefaktor 9375
<Tall>
F3 Omkjøringsfaktor 9376
<Tall>
F4 Stengningsfaktor 9368
<Tall>
F5 Skredfarestengningsfaktor 9377
<Tall>
F6 Naboskredfaktor 9378
<Tall>
Skredfaktor 9379
<Tall>
Skredfaktorkategori 9380
Høy
Middels
Lav
Sikring utført
Plannivå 9382
Ikke vurdert
Idé
Skisse/forprosjekt
Kommunedelplan
Reguleringsplan
Byggeplan
Oppstart handlingsprogram 9381
<Tall>
Kostnadsnivå år 9371
<Tall>
Kostnadsoverslag (mill kr) 9372
<Tall> [mKr]
Usikkerhet kostnad 9373
<Tall> [%]
Utført anslag 10179
Ja
Nei
Planlagt tiltak 10180
<Tekst>
Sikringsnivå 10181
<Tall> []
Utbedret år 9369
<Tall>
Utløsende værforhold 9571
<Tekst>
Beskrivelse, beredskap 9569
<Tekst>
Antall løsneområder 9570
1
2
3
Flere
Merknad 9345
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk