NVDB DatakatalogUtgår_Økologisk korridor 797

Økologiske korridorer er en fellesbetegnelse for strukturer i landskapet som utgjør sammenhengende leveområder, funksjonsområder og trekkruter for dyrelivet. De registrerte strekningene viser hvor det er registrert konflikt med kryssende vilt. Basert på analyse av bl.a. ulykkesdata og registrerte trekkruter fra DN Naturbase.

Egenskapstyper

Geometri, linje 8983
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8984
GeomFlate
Art 8976
Tekst
Krysningstype 8977
11833: I plan, fritt
11834: I plan, ledet
11835: Over, ledet
11836: Under, ledet
Arstid 8978
11840: Vinter
11841: vår/sommer
11842: vår/vinter
11843: sommer/høst
11844: sommer/vinter
11845: høst/vinter
11846: hele året
11847: vår/sommer/høst
11848: Sommer/høst/vinter
11849: vår/høst/vinter
11850: Vår/høst
11851: Vår/sommer/vinter
11837: Vår
11838: Sommer
11839: Høst
Påkjørsler 8979
Tall
Periode 8980
Tall
Etablert passasje 8981
11852: JA
11853: NEI
11854: USIKKER
Viktighetsgrad 8982
11856: Lokal/regional verdi
11857: Regional verdi
11858: Regional/nasjonal verdi
11859: Nasjonal verdi
11855: Lokal verdi
Artliste 8985
11872: Moser
11873: Annet
11860: Amfibier
11861: Krypdyr
11862: Fugler
11863: Pattedyr
11864: Fisker
11865: Svamper
11866: Storkreps
11867: Insekter
11868: Bløtdyr
11869: Sopp
11870: Lav
11871: Karplanter
KonfliktID 8994
Tekst
NaturbaseID 8995
Tekst
Navn 8997
Tekst
NB områdebeskrivelse 8998
Tekst
NB merknad 9007
Tekst
Avstand 9009
Tall [m]
Verdi, teoretisk 9015
11895: Lav
11896: Middels
11897: Høy
Verdi, endelig 9020
11910: Lav
11911: Middels
11912: Høy
Verdi, usikkerhet 9026
11928: Liten usikkerhet
11929: Middels usikkerhet
11930: Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9032
Tekst
Påvirkning, teoretisk 9035
11940: Lav
11941: Middels
11942: Høy
Påvirkning, endelig 9039
11952: Lav
11953: Middels
11954: Høy
Påvirkning, usikkerhet 9043
11964: Liten usikkerhet
11965: Middels usikkerhet
11966: Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9048
Tekst
Konfliktnivå, teoretisk 9056
Tall
Konfliktnivå, endelig 9061
Tall
Konfliktnivå, usikkerhet 9064
11984: Stor usikkerhet
11982: Liten usikkerhet
11983: Middels usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9072
Tekst
Tiltak, totalbeskrivelse 9074
Tekst
Konfliktnivå, etter tiltak 9079
Tall
Statusvurdering 9083
11994: Ikke påbegynt
11995: Under arbeid
11996: Utført
Vurdering dato 9091
Dato
Referanse andre konflikter 9094
Tekst
Generell kommentar 9098
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk