NVDB DatakatalogUtgår_Økologisk korridor 797

Økologiske korridorer er en fellesbetegnelse for strukturer i landskapet som utgjør sammenhengende leveområder, funksjonsområder og trekkruter for dyrelivet. De registrerte strekningene viser hvor det er registrert konflikt med kryssende vilt. Basert på analyse av bl.a. ulykkesdata og registrerte trekkruter fra DN Naturbase.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100797
<>
Geometri, linje 8983
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8984
<GeomFlate>
Art 8976
<Tekst>
Krysningstype 8977
I plan, fritt
I plan, ledet
Over, ledet
Under, ledet
Arstid 8978
Vinter
vår/sommer
vår/vinter
sommer/høst
sommer/vinter
høst/vinter
hele året
vår/sommer/høst
Sommer/høst/vinter
vår/høst/vinter
Vår/høst
Vår/sommer/vinter
Vår
Sommer
Høst
Påkjørsler 8979
<Tall>
Periode 8980
<Tall>
Etablert passasje 8981
JA
NEI
USIKKER
Viktighetsgrad 8982
Lokal/regional verdi
Regional verdi
Regional/nasjonal verdi
Nasjonal verdi
Lokal verdi
Artliste 8985
Moser
Annet
Amfibier
Krypdyr
Fugler
Pattedyr
Fisker
Svamper
Storkreps
Insekter
Bløtdyr
Sopp
Lav
Karplanter
KonfliktID 8994
<Tekst>
NaturbaseID 8995
<Tekst>
Navn 8997
<Tekst>
NB områdebeskrivelse 8998
<Tekst>
NB merknad 9007
<Tekst>
Avstand 9009
<Tall> [m]
Verdi, teoretisk 9015
Lav
Middels
Høy
Verdi, endelig 9020
Lav
Middels
Høy
Verdi, usikkerhet 9026
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9032
<Tekst>
Påvirkning, teoretisk 9035
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, endelig 9039
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, usikkerhet 9043
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9048
<Tekst>
Konfliktnivå, teoretisk 9056
<Tall>
Konfliktnivå, endelig 9061
<Tall>
Konfliktnivå, usikkerhet 9064
Stor usikkerhet
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9072
<Tekst>
Tiltak, totalbeskrivelse 9074
<Tekst>
Konfliktnivå, etter tiltak 9079
<Tall>
Statusvurdering 9083
Ikke påbegynt
Under arbeid
Utført
Vurdering dato 9091
<Dato>
Referanse andre konflikter 9094
<Tekst>
Generell kommentar 9098
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk