NVDB DatakatalogUtgår_Påvirkning økologiske verdier 796

Objekttypen inneholder påvirkninger fra eksisterende veg på økologiske verdier.

Egenskapstyper

Påvirkning, type 8986
11874: Arealbeslag
11875: Fragmentering
11876: Visuell forstyrrelse
11877: Klimatiske kanteffekter
11878: Endrede grunnvanns- og dreneringsforhold
11879: Forurensning av vann og grunn
11880: Støy
11881: Luftforurensning
11882: Påkjørsler (økt dødelighet)
11883: Introduksjon av fremmede arter
11884: Andre typer påvirkning
11885: Barriere for dyrs bevegelser
Påvirkning, vekt 8987
11888: Høy
11886: Lav
11887: Middels
Påvirkning, beskrivelse 8988
Tekst
KonfliktID 8989
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk