NVDB DatakatalogPåvirkning økologiske verdier 796

Objekttypen inneholder påvirkninger fra eksisterende veg på økologiske verdier.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100796
<>
Påvirkning, type 8986
Arealbeslag
Fragmentering
Visuell forstyrrelse
Klimatiske kanteffekter
Endrede grunnvanns- og dreneringsforhold
Forurensning av vann og grunn
Støy
Luftforurensning
Påkjørsler (økt dødelighet)
Introduksjon av fremmede arter
Andre typer påvirkning
Barriere for dyrs bevegelser
Påvirkning, vekt 8987
Høy
Lav
Middels
Påvirkning, beskrivelse 8988
<Tekst>
KonfliktID 8989
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk