NVDB DatakatalogUtgår_Viktige artsforekomster 790

Områder med sjeldne og freda arter i nærheten av veg. Informasjon hentes fra Naturbase

Egenskapstyper

Artliste 8973
11817: Amfibier
11818: Krypdyr
11819: Fugler
11820: Pattedyr
11821: Fisker
11822: Svamper
11823: Storkreps
11824: Insekter
11825: Bløtdyr
11826: Sopp
11827: Lav
11828: Karplanter
11829: Moser
11830: Annet
NaturbaseID 8715
Tekst
Funksjon 8718
11520: Overnattingsområde
11521: Rasteområde
11522: Spill/parringsområde
11523: Yngleområde
11524: Leveområde
11516: Beiteområde
11517: Trekkvei
11518: Hiområde
11519: Myte/hårfellingsområde
Truetkategori 8717
11525: Kritisk truet
11526: Sterkt truet
12038: Nær truet
11527: Livskraftig
12039: Datamangel
11531: Sårbar
Geometri, punkt 8719
GeomPunkt
Geometri, flate 8721
GeomFlate
Begrenset offentlighet 8974
11831: JA
11832: NEI
KonfliktID 8992
Tekst
Navn 8996
Tekst
NB områdebeskrivelse 9001
Tekst
NB merknad 9004
Tekst
Avstand 9010
Tall [m]
Verdi, teoretisk 9017
11901: Lav
11902: Middels
11903: Høy
Verdi, endelig 9018
11904: Lav
11905: Middels
11906: Høy
Verdi, usikkerhet 9027
11931: Liten usikkerhet
11932: Middels usikkerhet
11933: Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9028
Tekst
Påvirkning, teoretisk 9036
11943: Lav
11944: Middels
11945: Høy
Påvirkning, endelig 9040
11955: Lav
11956: Middels
11957: Høy
Påvirkning, usikkerhet 9046
11973: Liten usikkerhet
11974: Middels usikkerhet
11975: Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9052
Tekst
Konfliktnivå, teoretisk 9057
Tall
Konfliktnivå, endelig 9059
Tall
Konfliktnivå, usikkerhet 9067
11991: Liten usikkerhet
11992: Middels usikkerhet
11993: Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9069
Tekst
Tiltak, totalbeskrivelse 9075
Tekst
Konfliktnivå, etter tiltak 9081
Tall
Statusvurdering 9086
12003: Ikke påbegynt
12004: Under arbeid
12005: Utført
Vurdering dato 9088
Dato
Referanse andre konflikter 9096
Tekst
Generell kommentar 9100
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk