NVDB DatakatalogUtgår_Viktige artsforekomster 790

Områder med sjeldne og freda arter i nærheten av veg. Informasjon hentes fra Naturbase

Egenskapstyper

Artliste 8973
Amfibier
Krypdyr
Fugler
Pattedyr
Fisker
Svamper
Storkreps
Insekter
Bløtdyr
Sopp
Lav
Karplanter
Moser
Annet
StrekningTilknytning 100790
<>
NaturbaseID 8715
<Tekst>
Funksjon 8718
Overnattingsområde
Rasteområde
Spill/parringsområde
Yngleområde
Leveområde
Beiteområde
Trekkvei
Hiområde
Myte/hårfellingsområde
Truetkategori 8717
Kritisk truet
Sterkt truet
Nær truet
Livskraftig
Datamangel
Sårbar
Geometri, punkt 8719
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8721
<GeomFlate>
Begrenset offentlighet 8974
JA
NEI
KonfliktID 8992
<Tekst>
Navn 8996
<Tekst>
NB områdebeskrivelse 9001
<Tekst>
NB merknad 9004
<Tekst>
Avstand 9010
<Tall> [m]
Verdi, teoretisk 9017
Lav
Middels
Høy
Verdi, endelig 9018
Lav
Middels
Høy
Verdi, usikkerhet 9027
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9028
<Tekst>
Påvirkning, teoretisk 9036
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, endelig 9040
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, usikkerhet 9046
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9052
<Tekst>
Konfliktnivå, teoretisk 9057
<Tall>
Konfliktnivå, endelig 9059
<Tall>
Konfliktnivå, usikkerhet 9067
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9069
<Tekst>
Tiltak, totalbeskrivelse 9075
<Tekst>
Konfliktnivå, etter tiltak 9081
<Tall>
Statusvurdering 9086
Ikke påbegynt
Under arbeid
Utført
Vurdering dato 9088
<Dato>
Referanse andre konflikter 9096
<Tekst>
Generell kommentar 9100
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk