NVDB DatakatalogUtgår_Kulturlandskap 789

Objekttypen omfatter viktige kulturlandskap i nærheten av veg, og som er av betydning for det biologiske mangfoldet, med fokus på nasjonalt viktige områder. Viktige småbiotoper dekkes av prioriterte naturtyper. Informasjon hentes fra Naturbase

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100789
<>
NaturbaseID 8706
<Tekst>
Navn 8712
<Tekst>
Klassifisering 8708
Hverdagslandskapet
Spesielt verneverdige
Områder med stor verdi
Geometri, flate 8714
<GeomFlate>
KonfliktID 8993
<Tekst>
NB områdebeskrivelse 9002
<Tekst>
NB merknad 9005
<Tekst>
Avstand 9011
<Tall> [m]
Verdi, teoretisk 9013
Lav
Middels
Høy
Verdi, endelig 9022
Lav
Middels
Høy
Verdi, usikkerhet 9023
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Liten usikkerhet
Verdibeskrivelse 9029
<Tekst>
Påvirkning, teoretisk 9037
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, endelig 9038
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, usikkerhet 9045
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9051
<Tekst>
Konfliktnivå, teoretisk 9053
<Tall>
Konfliktnivå, endelig 9060
<Tall>
Konfliktnivå, usikkerhet 9063
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9068
<Tekst>
Tiltak, totalbeskrivelse 9073
<Tekst>
Konfliktnivå, etter tiltak 9082
<Tall>
Statusvurdering 9087
Ikke påbegynt
Under arbeid
Utført
Vurdering dato 9092
<Dato>
Referanse andre konflikter 9095
<Tekst>
Generell kommentar 9099
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk