NVDB DatakatalogUtgår_Prioriterte naturtyper 788

Prioriterte naturområder i nærheten av veg, fra kommunevis kartlegging av biologisk mangfold. Informasjon hentes fra Naturbase.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100788
<>
NaturbaseID 8700
<Tekst>
Navn 8703
<Tekst>
Naturtype 8701
Intakte lavlandsmyrer
Intakte høgmyrer
Terrengdekkende myrer
Palsmyr
Kystmyr
Rikmyr
Nordvendte kystberg og blokkmark
Kilder og kildebekker
Grotte/Gruve
Sørvendte berg og rasmarker
Lauveng
Kantkratt
Høstingsskog
Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet
Evjer, bukter og viker
Kalkrike områder i fjellet
Rik blandingsskog i lavlandet
Slåtteenger
Ålegrassamfunn
Slåttemyr
Skjellsand
Artsrike veikanter
Østersforekomster
Naturbeitemark
Større kamskjellforekomster
Hagemark
Andre viktige forekomster
Skogsbeiter
Kystlynghei
Kalkrike enger
Fuktenger
Småbiotoper
Store gamle trær
Parklandskap
Erstatningsbiotoper
Skrotemark
Grotter/gruver
Deltaområder
Mudderbanker
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Større elveører
Fossesprøytsoner
Viktige bekkedrag
Kalksjøer
Rike kulturlandskapssjøer
Dammer
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Ikke forsurede restområder
Rik edelløvskog
Gammel edelløvskog
Kalkskoger
Bjørkeskog med høgstauder
Gråor-heggeskog
Rikere sumpskoger
Gammel lauvskog
Urskog/gammelskog
Bekkekløfter
Brannfelt
Kystgranskog
Kystfuruskog
Grunne strømmer
Undervannseng
Sanddyner
Sandstrender
Strandeng og strandsump
Tangvoller
Brakkvannsdeltaer
Brakkvannspoller
Kalkrike strandberg
Andre viktige forekomster
Større tareskogforekomster
Sterke tidevannsstrømmer
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet
Spesielt dype fjordområder
Poller
Littoralbasseng
Israndavsetninger
Bløtbunnsområder i strandsonen
Korallforekomster
Kalkalgeforekomster
Østersforekomster
Større kamskjellforekomster
Nøkkelområde for spesielle stammer
Intakt lavlandsmyr i innlandet
Evjer, bukter og viker
Ålegrassamfunn
Verdi, naturtype 8702
Svært viktig
Viktig
Registrert
Geometri, punkt 8704
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8705
<GeomFlate>
KonfliktID 8990
<Tekst>
NB områdebeskrivelse 8999
<Tekst>
NB merknad 9003
<Tekst>
Avstand 9008
<Tall> [m]
Verdi, teoretisk 9014
Lav
Middels
Høy
Verdi, endelig 9021
Lav
Middels
Høy
Verdi, usikkerhet 9025
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9031
<Tekst>
Påvirkning, teoretisk 9034
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, endelig 9042
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, usikkerhet 9044
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Liten usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9049
<Tekst>
Konfliktnivå, teoretisk 9055
<Tall>
Konfliktnivå, endelig 9062
<Tall>
Konfliktnivå, usikkerhet 9065
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9071
<Tekst>
Tiltak, totalbeskrivelse 9077
<Tekst>
Konfliktnivå, etter tiltak 9078
<Tall>
Statusvurdering 9084
Ikke påbegynt
Under arbeid
Utført
Vurdering dato 9090
<Dato>
Referanse andre konflikter 9093
<Tekst>
Generell kommentar 9102
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk