NVDB DatakatalogUtgår_Prioriterte naturtyper 788

Prioriterte naturområder i nærheten av veg, fra kommunevis kartlegging av biologisk mangfold. Informasjon hentes fra Naturbase.

Egenskapstyper

NaturbaseID 8700
Tekst
Navn 8703
Tekst
Naturtype 8701
11425: Intakte lavlandsmyrer
11426: Intakte høgmyrer
11427: Terrengdekkende myrer
11428: Palsmyr
12964: Kystmyr
11429: Rikmyr
12965: Nordvendte kystberg og blokkmark
11430: Kilder og kildebekker
12966: Grotte/Gruve
11431: Sørvendte berg og rasmarker
12967: Lauveng
11432: Kantkratt
12968: Høstingsskog
11433: Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet
12969: Evjer, bukter og viker
11434: Kalkrike områder i fjellet
12970: Rik blandingsskog i lavlandet
11435: Slåtteenger
12971: Ålegrassamfunn
11436: Slåttemyr
12972: Skjellsand
11437: Artsrike veikanter
12973: Østersforekomster
11438: Naturbeitemark
12974: Større kamskjellforekomster
11439: Hagemark
12975: Andre viktige forekomster
11440: Skogsbeiter
11441: Kystlynghei
11442: Kalkrike enger
11443: Fuktenger
11444: Småbiotoper
11445: Store gamle trær
11446: Parklandskap
11447: Erstatningsbiotoper
11448: Skrotemark
11449: Grotter/gruver
11450: Deltaområder
11451: Mudderbanker
11452: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
11453: Større elveører
11454: Fossesprøytsoner
11455: Viktige bekkedrag
11456: Kalksjøer
11457: Rike kulturlandskapssjøer
11458: Dammer
11459: Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
11460: Ikke forsurede restområder
11461: Rik edelløvskog
11462: Gammel edelløvskog
11463: Kalkskoger
11464: Bjørkeskog med høgstauder
11465: Gråor-heggeskog
11466: Rikere sumpskoger
11467: Gammel lauvskog
11468: Urskog/gammelskog
11469: Bekkekløfter
11470: Brannfelt
11471: Kystgranskog
11472: Kystfuruskog
11473: Grunne strømmer
11474: Undervannseng
11475: Sanddyner
11476: Sandstrender
11477: Strandeng og strandsump
11478: Tangvoller
11479: Brakkvannsdeltaer
11480: Brakkvannspoller
11481: Kalkrike strandberg
11482: Andre viktige forekomster
11483: Større tareskogforekomster
11484: Sterke tidevannsstrømmer
11485: Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet
11486: Spesielt dype fjordområder
11487: Poller
11488: Littoralbasseng
11489: Israndavsetninger
11490: Bløtbunnsområder i strandsonen
11491: Korallforekomster
11492: Kalkalgeforekomster
11493: Østersforekomster
11494: Større kamskjellforekomster
11495: Nøkkelområde for spesielle stammer
12267: Intakt lavlandsmyr i innlandet
12268: Evjer, bukter og viker
12269: Ålegrassamfunn
Verdi, naturtype 8702
11496: Svært viktig
11497: Viktig
11498: Registrert
Geometri, punkt 8704
GeomPunkt
Geometri, flate 8705
GeomFlate
KonfliktID 8990
Tekst
NB områdebeskrivelse 8999
Tekst
NB merknad 9003
Tekst
Avstand 9008
Tall [m]
Verdi, teoretisk 9014
11892: Lav
11893: Middels
11894: Høy
Verdi, endelig 9021
11913: Lav
11914: Middels
11915: Høy
Verdi, usikkerhet 9025
11925: Liten usikkerhet
11926: Middels usikkerhet
11927: Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9031
Tekst
Påvirkning, teoretisk 9034
11937: Lav
11938: Middels
11939: Høy
Påvirkning, endelig 9042
11961: Lav
11962: Middels
11963: Høy
Påvirkning, usikkerhet 9044
11968: Middels usikkerhet
11969: Stor usikkerhet
11967: Liten usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9049
Tekst
Konfliktnivå, teoretisk 9055
Tall
Konfliktnivå, endelig 9062
Tall
Konfliktnivå, usikkerhet 9065
11985: Liten usikkerhet
11986: Middels usikkerhet
11987: Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9071
Tekst
Tiltak, totalbeskrivelse 9077
Tekst
Konfliktnivå, etter tiltak 9078
Tall
Statusvurdering 9084
11997: Ikke påbegynt
11998: Under arbeid
11999: Utført
Vurdering dato 9090
Dato
Referanse andre konflikter 9093
Tekst
Generell kommentar 9102
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk