NVDB DatakatalogUtgår_Naturvernområde 787

Etablerte verneområder og verneområder som er under planlegging i nærheten av veg. Naturvernområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Etablering av verneområder er hjemlet i Naturvernloven. I tillegg er noen enkeltobjekter vernet med hjemmel i annet lovverk. Informasjon hentes fra Naturbase.

Egenskapstyper

NaturbaseID 8665
Tekst
Navn 8696
Tekst
Verneform 8694
11411: Landskapsvernområde
12040: Annen fredning
11417: Nasjonalpark
11418: Naturreservat
Vernestatus 8695
11424: Foreslått vernet
11423: Vernet
Verneformål 8697
Tekst
Geometri, punkt 8698
GeomPunkt
Geometri, flate 8699
GeomFlate
Verneforskrift 8975
Tekst
KonfliktID 8991
Tekst
NB områdebeskrivelse 9000
Tekst
NB merknad 9006
Tekst
Avstand 9012
Tall [m]
Verdi, teoretisk 9016
11898: Lav
11899: Middels
11900: Høy
Verdi, endelig 9019
11907: Lav
11908: Middels
11909: Høy
Verdi, usikkerhet 9024
11922: Liten usikkerhet
11923: Middels usikkerhet
11924: Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9030
Tekst
Påvirkning, teoretisk 9033
11936: Høy
11934: Lav
11935: Middels
Påvirkning, endelig 9041
11958: Lav
11959: Middels
11960: Høy
Påvirkning, usikkerhet 9047
11976: Liten usikkerhet
11977: Middels usikkerhet
11978: Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9050
Tekst
Konfliktnivå, teoretisk 9054
Tall
Konfliktnivå, endelig 9058
Tall
Konfliktnivå, usikkerhet 9066
11988: Liten usikkerhet
11989: Middels usikkerhet
11990: Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9070
Tekst
Tiltak, totalbeskrivelse 9076
Tekst
Konfliktnivå, etter tiltak 9080
Tall
Statusvurdering 9085
12000: Ikke påbegynt
12001: Under arbeid
12002: Utført
Vurdering dato 9089
Dato
Referanse andre konflikter 9097
Tekst
Generell kommentar 9101
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk