NVDB DatakatalogUtgår_Naturvernområde 787

Etablerte verneområder og verneområder som er under planlegging i nærheten av veg. Naturvernområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Etablering av verneområder er hjemlet i Naturvernloven. I tillegg er noen enkeltobjekter vernet med hjemmel i annet lovverk. Informasjon hentes fra Naturbase.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100787
<>
NaturbaseID 8665
<Tekst>
Navn 8696
<Tekst>
Verneform 8694
Landskapsvernområde
Annen fredning
Nasjonalpark
Naturreservat
Vernestatus 8695
Foreslått vernet
Vernet
Verneformål 8697
<Tekst>
Geometri, punkt 8698
<GeomPunkt>
Geometri, flate 8699
<GeomFlate>
Verneforskrift 8975
<Tekst>
KonfliktID 8991
<Tekst>
NB områdebeskrivelse 9000
<Tekst>
NB merknad 9006
<Tekst>
Avstand 9012
<Tall> [m]
Verdi, teoretisk 9016
Lav
Middels
Høy
Verdi, endelig 9019
Lav
Middels
Høy
Verdi, usikkerhet 9024
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Verdibeskrivelse 9030
<Tekst>
Påvirkning, teoretisk 9033
Høy
Lav
Middels
Påvirkning, endelig 9041
Lav
Middels
Høy
Påvirkning, usikkerhet 9047
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Påvirkning, totalbeskrivelse 9050
<Tekst>
Konfliktnivå, teoretisk 9054
<Tall>
Konfliktnivå, endelig 9058
<Tall>
Konfliktnivå, usikkerhet 9066
Liten usikkerhet
Middels usikkerhet
Stor usikkerhet
Befaring, beskrivelse 9070
<Tekst>
Tiltak, totalbeskrivelse 9076
<Tekst>
Konfliktnivå, etter tiltak 9080
<Tall>
Statusvurdering 9085
Ikke påbegynt
Under arbeid
Utført
Vurdering dato 9089
<Dato>
Referanse andre konflikter 9097
<Tekst>
Generell kommentar 9101
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk