NVDB DatakatalogKulturminne, vegminne 786

Objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet

Egenskapstyper

Kategori 8366
11313: Vegrelatert kulturminne
11314: Veg
11315: Bru
11316: Bygning
21626: Vegutstyr
Enkeltminneart 8367
11392: Landkar/Pilar/Pontong
11393: Kulvert
11394: Veg, 2-felts bilveg
11395: Støyskjerm
11396: Miljøgate
11397: Veg, 1. generasjons bilveg (før 1960)
11398: Stikkrenne
11399: Kryss/Rundkjøring
11400: Vegkunst
11401: Vegmerker/skilt
16789: Forbindelsesveg
11317: Varde/Varderekke
11318: Lokalveg
11319: Hvelvbru
11349: Bjelkebru
11350: Rideveg
11351: Hellebru
11352: Kjerreveg-fransk prinsipp
11353: Chaussé
11354: Fritt frambygd bru / Kassebru
11355: Sprengverkbru
11356: Platebru
11357: Høgfjellsveg
11358: Skråstagbru
11359: Hengebru
11360: Bomstasjon
11361: Buebru
11362: Bygate
11363: Kongeveg
11364: Ferjekaibru
11365: Postveg
11366: Båtvorr/Steinkai
11367: Rekkverk
11368: Vegknute
11370: Støttemur
11371: Mellomriksveg
11374: Vegfar
11375: Tunnel
11377: Bevegelig bru
11378: Kavlbru
11379: Motorveg
11380: Båtdrag / Trallebane
11381: Skredoverbygg
11382: Fagverksbru / Hengverksbru
11383: Mastebru
11385: Flytebru
11386: Ferjekai
11387: Rasteplass
11388: Gangstein/Vadestein
11389: Tunnelportal
11390: Gang- og sykkelveg
11391: Allé
Navn 8360
Tekst
Beskrivelse av vegminnet 8382
Tekst
Dataering 12558
Tekst
Vernestatus 12044
20880: Ikke vernet
21620: Uklar vernestatus
21621: Forskriftsfredet
20875: Automatisk fredet
20876: Vedtaksfredet
20878: Statlig listeført
20879: Vernet etter plan- og bygningsloven
Verneplannummer 8359
Tekst
Askeladden_ID 8363
Tekst
Link til kulturminnesøk 10184
Tekst
Status 12556
21622: I trafikk
21623: Ute av bruk/nedlagt
21624: Fjernet/borte
Restriksjon grøft/kantrensk 12045
20873: Utføres etter særskilt beskrivelse
20874: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Restriksjon kantklipp 12046
20885: Utføres etter særskilt beskrivelse
20886: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Andre restriksjoner 12230
Tekst
Sist kontrollert 12557
Dato
Tilleggsinformasjon 8388
Tekst
Eier 8365
11312: Ukjent
16176: Fylkeskommune
18548: Stat, Nye Veier
11308: Stat, Statens vegvesen
11309: Kommune
11310: Stat, øvrig
11311: Privat
Geometri, punkt 8389
GeomPunkt
Geometri, linje 10582
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10583
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk