NVDB DatakatalogVegminne 786

objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100786
<>
NVP nummer 8359
<Tekst>
Enkeltminneart 8367
Landkar/Pilar/Pontong
Kulvert
Veg, 2-felts bilveg
Støyskjerm
Miljøgate
Veg, 1. generasjons bilveg (før 1960)
Stikkrenne
Kryss/Rundkjøring
Vegkunst
Vegmerker/skilt
Forbindelsesveg
Varde/Varderekke
Lokalveg
Hvelvbru
Bjelkebru
Rideveg
Hellebru
Kjerreveg-fransk prinsipp
Chaussé
Fritt frambygd bru / Kassebru
Sprengverkbru
Platebru
Høgfjellsveg
Skråstagbru
Hengebru
Bomstasjon
Buebru
Bygate
Kongeveg
Ferjekaibru
Postveg
Båtvorr/Steinkai
Rekkverk
Vegknute
Støttemur
Mellomriksveg
Vegfar
Tunnel
Bevegelig bru
Kavlbru
Motorveg
Båtdrag / Trallebane
Skredoverbygg
Fagverksbru / Hengverksbru
Mastebru
Flytebru
Ferjekai
Rasteplass
Gangstein/Vadestein
Tunnelportal
Gang- og sykkelveg
Allé
Link til kulturminnesøk 10184
<Tekst>
Askeladden_ID 8363
<Tekst>
Navn 8360
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 8388
<Tekst>
Eier 8365
Ukjent
Fylkeskommune
Statens vegvesen
Kommune
NSB
Privat
Geometri, punkt 8389
<GeomPunkt>
Geometri, linje 10582
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10583
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk