NVDB DatakatalogFarlige forhold 780

Skriftlig melding fra brukere av vegsystemet om sted i vegnettet hvor det ofte oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Egenskapstyper

Innmeldertype 8152
10913: Intern, VTS
10914: Intern, Ledelse
10915: Intern, Distriktsvis ulykkesgruppe
10916: Intern, Annen analyse
10917: Intern
10905: Ekstern, Privatperson
10906: Ekstern, Bedrift
10907: Ekstern, Kommune
10908: Ekstern, Funksjonsentreprenør
10909: Ekstern, Politiet
10910: Ekstern, Pressen
10911: Ekstern, Interesseorganisasjon
Innmelders navn 8153
Tekst
Innmelders adresse 8154
Tekst
Innmelders postnr 8155
Tall
Innmelders poststed 8156
Tekst
Innmelders E-postadresse 8157
Tekst
Innmelders telefonnr 8158
Tekst
Dato for innmelding 8159
Dato
Registrert av 8160
Tekst
Stedsangivelse 8161
Tekst
Bebyggelse 8162
10918: Innenfor tettbebyggelse
10919: Utenfor tettbebyggelse
Stedsforhold 8163
10920: Kryssingspunkt for myke trafikanter, ikke tilrettelagt
10921: Gangfelt, skiltet/merket
10922: Gangfelt, signalregulert
10923: Kryssingspunkt for myke trafikanter, Ikke skiltet men tilrettelagt
10925: X- og T-kryss, Signalregulert
10926: X- og T-kryss, Vikepliktsregulert
10927: X- og T-kryss, Uregulert/høyreregel
10928: Rundkjøring
10929: Bussholdeplass
10930: Avkjørsel
10931: Gang-/sykkelveg, fortau, sykkelfelt
10932: P-plass, torv, rasteplass o.l
10933: Planovergang
10934: Tunnel/undergang
10935: Bru
10936: Fergekai
10937: Bomstasjon
10938: Vegstrekning for øvrig
Utsatt gruppe 8164
10944: Tung bil
10945: Naboer/bebyggelse
10946: Flere trafikantgrupper
10939: Fotgjenger
10940: Syklist
10941: Fotgjenger og syklist
10942: Moped/MC
10943: Lett bil
Fare for type ulykke, primært 8165
10947: Fotgjengerulykker
10948: Sykkelulykker
10949: Viltulykker
10950: Påkjøring bakfra
10951: Møteulykker
10952: Ulykker med kryssende kjøreretning
10953: Utforkjøringsulykker
10954: Andre typer ulykker
Fare for type ulykke, sekundært 8166
10960: Ulykker med kryssende kjøreretning
10961: Utforkjøringsulykker
10962: Andre typer ulykker
10955: Fotgjengerulykker
10956: Sykkelulykker
10957: Viltulykker
10958: Påkjøring bakfra
10959: Møteulykker
Driftsrelaterte forhold 8167
10963: Ikke driftsrelatert problem
10964: Sommerdrift
10965: Vinterdrift
10966: Helårsdrift
Risikotype 608168
FlerverdiAttributt, Tekst
Farebeskrivelse 8169
Tekst
Risikovurdering 8173
10979: Tiltak ikke nødvendig
10980: Tiltak bør vurderes
10981: Tiltak skal vurderes
10982: Tiltak nødvendig
FFid 8735
Tall
SVEISnummer 8170
Tekst
Saksbehandler 8171
Tekst
Saksbehandlingsdato 8172
Dato
Utfall av saksbehandlingen 8174
10983: Avslått
10984: Prioritert, innmeldes NTP-prosess
10985: Prioritert, innmeldes neste års budsjettprosess
10986: Prioritert, ivaretas gjennom årets budsjett
10987: Prioritert, ivaretas i byggeplan
10988: Prioritert, følges opp gjennom løpende d/v-tiltak
10989: Prioritert, men må vurderes nærmere
Begrunnelse for utfallet 8175
Tekst
Geometri, punkt 8176
GeomPunkt
Geometri, linje 8179
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk