NVDB DatakatalogFarlige forhold 780

Skriftlig melding fra brukere av vegsystemet om sted i vegnettet hvor det ofte oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100780
<>
Innmeldertype 8152
Intern, VTS
Intern, Ledelse
Intern, Distriktsvis ulykkesgruppe
Intern, Annen analyse
Intern
Ekstern, Privatperson
Ekstern, Bedrift
Ekstern, Kommune
Ekstern, Funksjonsentreprenør
Ekstern, Politiet
Ekstern, Pressen
Ekstern, Interesseorganisasjon
Innmelders navn 8153
<Tekst>
Innmelders adresse 8154
<Tekst>
Innmelders postnr 8155
<Tall>
Innmelders poststed 8156
<Tekst>
Innmelders E-postadresse 8157
<Tekst>
Innmelders telefonnr 8158
<Tekst>
Dato for innmelding 8159
<Dato>
Registrert av 8160
<Tekst>
Stedsangivelse 8161
<Tekst>
Bebyggelse 8162
Innenfor tettbebyggelse
Utenfor tettbebyggelse
Stedsforhold 8163
Kryssingspunkt for myke trafikanter, ikke tilrettelagt
Gangfelt, skiltet/merket
Gangfelt, signalregulert
Kryssingspunkt for myke trafikanter, Ikke skiltet men tilrettelagt
X- og T-kryss, Signalregulert
X- og T-kryss, Vikepliktsregulert
X- og T-kryss, Uregulert/høyreregel
Rundkjøring
Bussholdeplass
Avkjørsel
Gang-/sykkelveg, fortau, sykkelfelt
P-plass, torv, rasteplass o.l
Planovergang
Tunnel/undergang
Bru
Fergekai
Bomstasjon
Vegstrekning for øvrig
Utsatt gruppe 8164
Tung bil
Naboer/bebyggelse
Flere trafikantgrupper
Fotgjenger
Syklist
Fotgjenger og syklist
Moped/MC
Lett bil
Fare for type ulykke, primært 8165
Fotgjengerulykker
Sykkelulykker
Viltulykker
Påkjøring bakfra
Møteulykker
Ulykker med kryssende kjøreretning
Utforkjøringsulykker
Andre typer ulykker
Fare for type ulykke, sekundært 8166
Ulykker med kryssende kjøreretning
Utforkjøringsulykker
Andre typer ulykker
Fotgjengerulykker
Sykkelulykker
Viltulykker
Påkjøring bakfra
Møteulykker
Driftsrelaterte forhold 8167
Ikke driftsrelatert problem
Sommerdrift
Vinterdrift
Helårsdrift
Risikotype 608168
<ENUM>
Farebeskrivelse 8169
<Tekst>
Risikovurdering 8173
Tiltak ikke nødvendig
Tiltak bør vurderes
Tiltak skal vurderes
Tiltak nødvendig
FFid 8735
<Tall>
SVEISnummer 8170
<Tekst>
Saksbehandler 8171
<Tekst>
Saksbehandlingsdato 8172
<Dato>
Utfall av saksbehandlingen 8174
Avslått
Prioritert, innmeldes NTP-prosess
Prioritert, innmeldes neste års budsjettprosess
Prioritert, ivaretas gjennom årets budsjett
Prioritert, ivaretas i byggeplan
Prioritert, følges opp gjennom løpende d/v-tiltak
Prioritert, men må vurderes nærmere
Begrunnelse for utfallet 8175
<Tekst>
Geometri, punkt 8176
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8179
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk