NVDB DatakatalogOppgravingslag 602

Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100602
<>
Analysedato 5471
<Dato>
Signatur 9146
<Tekst>
Lagtykkelse 5468
<Tall> [cm]
Materialbetegnelse, overbygning 5469
Dobbel overflatebehandling
Dobbel overflatebehandling m/grus
Emulsjons grus
Emulsjons grus, drenerende
Emulsjons grus, tett
Enkel overflate behandl
Enkel overflatebehandling m/grus
Emulsjons pukk
Asfaltløsningsrus
Mykasfalt
Myk drensasfalt
Drensasfalt
Asfalt skumgrus
Gjenbruksasfalt
01 - Betongdekke
02 - Asfaltdekke
03 - Asfaltert grus
04 - Ottadekke
05 - Asfaltert sand
06 - Asfaltert pukk
07 - Sementbunden pukk, magerbetong
08 - Oljegrus
09 - Penetrert pukk
10 - Forkilt pukk, sandf. Pukk
11 - Bærelag grus
12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein
13 - T2-materialer
14 - T3-materialer
15 - Krakelert asfaltdekke
16 - Krakelert oljegrus, ottadekke,asfaltløsninggrus
17 - Brostein
18 - Isolasjonsplater
19 - Bark
Bitumenstab. grus
Sementstab. grus/pukk
Bæreevnegruppe, matrial undergr 5470
III - Sand ensgradert, Cu<10
IV - Grus, sand, morene, med litt finstoff T2
V - Grus, sand, morene, med mye finstoff T3
VI - Silt, leire T4
VII - Myr, torv
VIII - Bark
I - Fjell, steinfylling
II - Grus, sand, velgradert, Cu>10
Prøvenummer 9142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jordart 9184
<Tekst>
Materiale < 63 µm 9137
<Tall> [%]
Materiale < 20 µm 8753
<Tall> [%]
Humusinnhold 10250
<Tall> [%]
Telegruppe 9144
T3
T4
T1
T2
Graderingstall (Cu) 9145
<Tall> [%]
Merknad 9185
<Tekst>
Lagnummer 5467
<Tekst>
Geometri, punkt 6890
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk