NVDB DatakatalogStøy-luft, Strekningsdata 597

VSTØY/VLUFT inndata og resultatdata knyttet til en vegstrekning.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100597
<>
Versjon av vluft/vstøy 5456
<Tekst>
Sone benyttet i luftstøy beregninger 5437
By
Tettsted
Landområde
Områdetype 6995
Spredt bebyggelse
Middels spredt bebyggelse
Tett bebyggelse
Standardklasse 8315
A3
G1
G2
G3
H1
H2
H3
S1
S2
S3
A1
A2
Gateklasse 6996
Gjennomfart/Innfart
Sentrumsgate
Boliggate
Gate i industriområde
Lokal veg
Gatenavn 6997
<Tekst>
Gatenummer 6998
<Tekst>
Stigning 6999
<Tall> [%]
Kjørebanebredde 7000
<Tall> [m]
Trafikkretning 7001
Tovegs trafikk
Envegs, med metreringsretning
Envegs, mot metreringsretnig
Hastighet over døgnet 7002
<Tall> [km/h]
Hastighet i makstime 5429
<Tall> [km/h]
ÅDT i beregningsår 7003
<Tall>
Forventet maksimal timetrafikk 5430
<Tall> [kjt/t]
Ådt buss 5431
<Tall>
Busstrafikk i makstime 7004
<Tall> [kjt/t]
ÅDT, andel lange kjøretøy 7005
<Tall> [%]
Tungtrafikkandel i maks timen 5432
<Tall> [%]
Default verdier for rush 5438
Ja
Nei
Antall personer pr bolig 5381
<Tall> [stk]
Fasade deknings grad 5427
Tett fasaderekke en side > 75m
Tett fasaderekke begge sider > 50m
Spredt bebyggelse/vegetasjon
Helt åpent
Spesiell topografi
Tunnel
Fasade avstand 5428
<Tall> [m]
Klassifikasjon av vegstøv belastning 5426
Lite vegstøvbelastning
Svært stor vegstøvbelastning
Stor vegstøvbelastning
Middels vegstøvbelastning
Merknad 5436
<Tekst>
Endret av 8948
<Tekst>
Støy, bolig, ute, 55-60 dBA 5383
<Tall>
Endret den 8949
<Dato>
Støy, bolig, ute, 60-65 dBA 5384
<Tall>
Støy, bolig, ute, 65-70 dBA 5385
<Tall>
Støy, bolig, ute, fra og med 70 dBA 5386
<Tall>
Støy, bolig, inne, 30-35 dBA 5387
<Tall>
Støy, bolig, inne, 35-40 dBA 5388
<Tall>
Støy, bolig, inne, 40-42 dBA 5389
<Tall>
Støy bolig inne fra og med 42 dBA 5439
<Tall>
Støy, inst, ute, 50-55 dBA 5392
<Tall>
Støy, inst, ute, 55-60 dBA 5393
<Tall>
Støy, inst, ute, 60-65 dBA 5394
<Tall>
Støy, inst, ute, 65-70 dBA 5395
<Tall>
Støy, inst, ute, fra og med 70 dBA 5396
<Tall>
Støy, inst, inne, 30-35 dBA 5397
<Tall>
Støy, inst, inne, fra, 35-40 dBA 5398
<Tall>
Støy, inst, inne, 40-42 dBA 5399
<Tall>
Støy inst inne fra og med 42 dBA 5440
<Tall>
SPI 5632
<Tall>
Antall, støyplagede personer i bolig 5382
<Tall> [stk]
Antall støyplagede pers i institusjon 5391
<Tall> [stk]
CO konsentrasjon 5m fra vegkant 5433
<Tall> [mg/m2]
CO pers 8 5405
<Tall>
CO pers 15 5406
<Tall>
CO pers 25 5407
<Tall>
Coinsp8 5416
<Tall>
Coinsp15 5417
<Tall>
Coinsp25 5418
<Tall>
NO2 konsentrasjon 5m fra vegkant 5434
<Tall> [mg/m2]
NO2 personer 100 5408
<Tall>
NO2 personer 200 5409
<Tall>
NO2 personer 300 5441
<Tall>
NO2 personer 350 5410
<Tall>
No2in100 5419
<Tall>
No2in200 5420
<Tall>
NO2in300 5444
<Tall>
No2in350 5421
<Tall>
No2in400 5422
<Tall>
NO2instpr150 8 5448
<Tall>
NO2pr150 8 5447
<Tall>
NO2pr400 5411
<Tall>
NO2pros 8 5453
<Tall> [mg/m2]
Pm10 konsentrasjon 5m fra vegkant 5435
<Tall> [mg/m2]
Pm10i70 5423
<Tall>
Pm10i150 5445
<Tall>
Pm10i200 5424
<Tall>
Pm10i300 5425
<Tall>
Pm10i350 5446
<Tall>
Pm10instpr50 7 5452
<Tall>
Pm10instpr50 25 5450
<Tall>
Pm10p70 5412
<Tall>
Pm10p150 5442
<Tall>
Pm10p200 5413
<Tall>
Pm10p300 5414
<Tall>
Pm10p350 5443
<Tall>
Pm10pr50 7 5451
<Tall>
Pm10pr50 25 5449
<Tall>
Pm10pros 7 5455
<Tall> [mg/m2]
Pm10pros 25 5454
<Tall> [mg/m2]
Utslipp av CO 5403
<Tall> [t/år]
Utslipp av CO2 5402
<Tall> [t/år]
Utslipp av NOX 5404
<Tall> [t/år]
Antall luft forurensningsplaga pers 5401
<Tall> [stk]
Antall personer luftplaget i inst 5415
<Tall> [stk]
Geometri, linje 6909
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk