NVDB DatakatalogTrafikkulykke 570

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader

Egenskapstyper

Alvorlighetsgrad 5074
11664: Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad
6427: Dødsulykke
6428: Ulykke med meget alvorlig skadde
6429: Ulykke med alvorlig skadde
6430: Ulykke med lettere skadde
6431: Ulykke med uskadde
Ulykkesdato 5055
Dato
Ulykkesklokkeslett 5056
Klokkeslett
Ukedag 5054
6243: Mandag
6244: Tirsdag
6245: Onsdag
6246: Torsdag
6247: Fredag
6248: Lørdag
6249: Søndag
Måned (Ny) 11898
Tall
Ulykke registrert av 5058
Tekst
Meldingsdato 5059
Dato
Anmeldelsesnummer 5061
Tall
Kilde for ulykken 5062
9841: Ureg, manuelt
13462: SSB, skjema 1
6250: Gammel Straks
6251: Straks 2.0
6252: SSB
8860: Ureg via SSB
10110: Sykehusulykke
10111: Forsikringsulykke
Registrering status 5063
6253: Ikke ferdigregistrert
6254: Ferdigregistrert
Ulykkeskode 5066
6272: Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
6273: Påkjøring bakfra
6274: Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6275: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
6276: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
6277: Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
6278: Møting på rett vegstrekning
6279: Møting i kurve
6280: Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
6281: Møting under forbikjøring i høyrekurve
6282: Møting under forbikjøring i venstrekurve
6283: Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
6284: Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6285: Ulykke med uklart forløp ved møting
6286: Påkjøring bakfra ved høyresving
6287: Påkjøring forøvrig ved høyresving
6288: Påkjøring bakfra ved venstresving
6289: Påkjøring forøvrig ved venstresving
6290: Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
6291: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
6292: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
6293: Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
6294: Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
6295: Avsvinging i samme retning
6296: Avsvinging i hver sin retning
6297: Vending foran kjørende i motsatt retning
6298: Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6299: Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6300: Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
6301: Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging)
6302: Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
6303: Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
6304: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6305: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6306: Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
6307: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
6308: Høyresving foran kjørende i samme retning
6309: Høyresving foran kjørende i motsatt retning
6310: Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
6311: Venstresving foran kjørende i samme retning
6312: Venstresving foran kjørende i motsatt retning
6313: Samtidig venstresving
6314: Samtidig høyresving
6315: Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
6316: Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6317: Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6318: Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
6319: Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
6320: Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
6321: Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
6322: Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6323: Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6324: Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6325: Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
6326: Fotgjenger gikk på vegens høyre side
6327: Fotgjenger gikk på vegens venstre side
6328: Fotgjenger påkjørt på fortau
6329: Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
6330: Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
6331: Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6332: Barn lekte i kjørebanen
6333: Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
6334: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
6335: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
6336: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
6337: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
6338: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
6339: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
6340: Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
6341: Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
6342: Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
6259: Ulykke med dyr innblandet
6260: Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
6261: Hull i vegen o.l.
6262: Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
6263: Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
6264: Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
6265: Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
6266: Øvrige parkeringsuhell
6267: Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy
6268: Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode
6269: Forbikjøring
6270: Skifte av felt til venstre
6271: Skifte av felt til høyre
Alternativ uhellskode 5067
6400: Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6401: Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6402: Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
6403: Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
6404: Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
6405: Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
6406: Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6407: Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6408: Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6409: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
6410: Fotgjenger gikk på vegens høyre side
6411: Fotgjenger gikk på vegens venstre side
6412: Fotgjenger påkjørt på fortau
6413: Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
6414: Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
6415: Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6416: Barn lekte i kjørebanen
6417: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
6418: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
6419: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
6420: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
6421: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
6422: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
6423: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
6424: Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
6425: Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
6426: Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
6965: Ingen alternativ uhellskode
6343: Uhell med dyr innblandet
6344: Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
6345: Hull i vegen o.l.
6346: Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
6347: Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
6348: Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
6349: Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
6350: Øvrige parkeringsuhell
6351: Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
6352: Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
6353: Forbikjøring
6354: Skifte av felt til venstre
6355: Skifte av felt til høyre
6356: Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
6357: Påkjøring bakfra
6358: Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6359: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
6360: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
6361: Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
6362: Møting på rett vegstrekning
6363: Møting i kurve
6364: Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
6365: Møting under forbikjøring i høyrekurve
6366: Møting under forbikjøring i venstrekurve
6367: Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
6368: Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6369: Uhell med uklart forløp ved møting
6370: Påkjøring bakfra ved høyresving
6371: Påkjøring forøvrig ved høyresving
6372: Påkjøring bakfra ved venstresving
6373: Påkjøring forøvrig ved venstresving
6374: Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
6375: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
6376: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
6377: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
6378: Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
6379: Avsvinging i samme retning
6380: Avsvinging i hver sin retning
6381: Vending foran kjørende i motsatt retning
6382: Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6383: Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6384: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
6385: Kryssende kjøreretninger
6386: Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
6387: Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
6388: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6389: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6390: Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
6391: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
6392: Høyresving foran kjørende i samme retning
6393: Høyresving foran kjørende i motsatt retning
6394: Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
6395: Venstresving foran kjørende i samme retning
6396: Venstresving foran kjørende i motsatt retning
6397: Samtidig venstresving
6398: Samtidig høyresving
13438: Uhell forårsaket av skred/ras
6399: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Beskrivelse 5068
Tekst
Stedsbeskrivelse 7571
Tekst
Antall enheter 5069
Tall [stk]
Antall drepte i ulykken 5070
Tall [stk]
Antall meget alvorlig skadet 5071
Tall [stk]
Antall alvorlig skadet 5072
Tall [stk]
Antall lettere skadet 5073
Tall [stk]
Oppgitt antall skadde 8764
Tall
Vegtype 5075
6432: Vanlig veg/gate
6433: Motorveg
6434: Motortrafikkveg
6435: Rampe
6436: Gang- / sykkelveg
6437: Gågate / gatetun
6438: Boliggate, boligveg
6439: Skogsveg
6440: Annet (plass mm)
6441: Ukjent
Stedsforhold 5076
20449: Planskilt kryssning, kjøreveg (Ny)
6442: Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel
6443: 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)
6444: 4 armet kryss (X-kryss)
6445: Rundkjøring
6446: Annet kryss
6447: Avkjørsel
6448: Planovergang
6449: Bru
6451: Bomstasjon
6452: Annet (P-plass, torv, o. l.)
13460: Tunnel (primært for motorkjøretøy)
6453: Ukjent
13461: Undergang (gang- og sykkelveg)
Midtdeler 5758
7997: Ja
7998: Nei
Forsterket vegoppmerking 10736
17386: Midtoppmerking
17387: Kantoppmerking
17388: Både midt- og kantoppmerking
17389: Ingen
17390: Ukjent
Dekketype 5077
6454: Asfalt, oljegrus
6455: Grus
6456: Gatestein
6457: Betong, betongstein
6458: Annet dekke
6459: Ukjent
Føreforhold 5078
6464: Glatt ellers
6465: Ukjent
6460: Tørr, bar veg
6461: Våt, bar veg
6462: Snø / isbelagt veg
6463: Delvis snø / isbelagt veg
Værforhold 5079
6466: God sikt, opphold
6467: God sikt, nedbør
6468: Dårlig sikt, nedbør
6469: Dårlig sikt, tåke eller dis
6470: Dårlig sikt forøvrig
6471: Ukjent
Lysforhold 5080
6472: Dagslys
6473: Tussmørke, skumring
6474: Mørkt med vegbelysning
6475: Mørkt uten vegbelysning
6476: Ukjent
Kjørefelttype 5081
6477: Vanlig kjørefelt
6478: Forbikjøringsfelt
6479: Krabbefelt
6480: Flettefelt
6481: Kollektivfelt
6482: Svingefelt venstre / høyre
6483: Parkeringsfelt (skiltet / merket)
6484: Akselerasjonsfelt
6485: Retardasjonsfelt
6486: Skulder
6487: Sykkelfelt
6488: Fortau
6489: Gang- / sykkelveg
6490: Busslomme / -holdeplass
6491: Annet
6492: Ukjent
Antall kjørefelt 5082
Tall [stk]
Tettsted 5083
6493: Tettsted
6494: Ikke tettsted
6495: Ukjent
Vegbredde 5084
Tall [m]
Fartsgrense 5085
[km/h]
6976: 80
6977: 90
6978: 100
17282: 110
6967: 10
6968: 15
6969: 20
6970: 25
6971: 30
6972: 40
6973: 50
6974: 60
6975: 70
Vinterdriftsklasse (Ny) 11899
20134: Vinterdriftsklasse A
20135: Vinterdriftsklasse B
20136: Vinterdriftsklasse C
20137: Vinterdriftsklasse D
20138: Vinterdriftsklasse E
20139: Sideanlegg
20140: Vinterdriftsklasse GsA
20141: Vinterdriftsklasse GsB
20142: Vinterstengt
Temperatur 5086
Tall [ºC]
Ok SSB 5087
6496: Ja
11772: Nei
Kommunenr SSB 8796
Tall
Historisk vegstatus 5163
12324: Gang-/sykkelveg
7086: Eksisterende veg
7087: Anleggsveg
17360: Beredskapsveg
7089: Eksisterende ferjekai
17361: Gang-/sykkelveg anlegg
7090: Vedtatt ferjekai
17362: Midlertidig status gang-/sykkelveg
7091: Eksisterende ferjestrekning
17363: Serviceveg
7092: Vedtatt ferjestrekning
17364: Vedtatt gang-/sykkelveg
7093: Planlagt ferjestrekning
17365: Vedtatt veg
7096: Veggrunn
7097: Midlertidig status
7098: Midlertidig veg
Historisk vegkategori 5115
6979: Europaveg
6980: Fylkesveg
9844: Riksveg
6981: Kommunal veg
6982: Privat veg
6983: Skogsbilveg
6984: Gang/Sykkelveg
6985: B
6986: T
Historisk vegnummer 5116
Tall
Historisk hp 5117
Tall
Historisk kilometerverdi 5118
Tall
Vegnavn 5119
Tekst
Stedfestingens nøyaktighet 5120
6688: Nøyaktig
6689: Tilnærmet
6690: Unøyaktig
Geometri, punkt 5123
GeomPunkt
Regulering gangfelt (Ny) 11904
20224: Ukjent
20219: Ikke gangfelt
20220: Gangfelt i kryss
20221: Signalregulert gangfelt utenfor kryss
20222: Skiltet gangfelt utenfor kryss
20223: Gangfelt utenfor kryss, ukjent regulering
Regulering vegkryss (Ny) 11905
20225: Ikke i vegkryss
20226: Signalregulert kryss
20227: Vikepliktsregulert kryss (skilt 202, 204, 210)
20228: Uregulert kryss, generell høyreregel (uten skilting)
20229: Midlertidig regulering i kryss
20230: Ukjent regulering i kryss
20231: Ukjent
UID (Ny) 11906
Tekst
Ukedagstype (Ny) 11907
20266: Yrkesdøgn
20267: Helgedøgn
Ulykkestype (Ny) 11908
20232: Samme kjøreretning
20233: Motsatt kjøreretning
20234: Kryssende kjørereretning
20235: Fotgjenger/akende
20236: Utforkjøring
20237: Andre ulykker
Ulykkestype underkategori (Ny) 11909
20240: Ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning
20241: Ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning
20242: Ulykke ved kryssende kjøreretning uten avsvingning
20243: Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy foretar avsvingning
20244: Fotgjenger krysset kjørebanen
20245: Fotgjenger langs vegen eller i kjørebanen
20246: Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
20247: Andre ulykker(parkering o.l)
20238: Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning
20239: Ulykke ved møting
År (Ny) 11910
Tall
Antall Andre enheter (Ny) 11911
Tall [stk]
Antall Buss (Ny) 11912
Tall [stk]
Antall Fotgjengere (Ny) 11913
Tall [stk]
Antall Lastebil (Ny) 11914
Tall [stk]
Antall Lett MC (Ny) 11915
Tall [stk]
Antall MC (Ny) 11916
Tall [stk]
Antall Moped (Ny) 11917
Tall [stk]
Antall Personbil (Ny) 11918
Tall [stk]
Antall Skinnegående materiell (Ny) 11919
Tall [stk]
Antall Sykkel (Ny) 11920
Tall [stk]
Antall Traktor (Ny) 11921
Tall [stk]
Antall Ukjente enheter (Ny) 11922
Tall [stk]
Antall Varebil (Ny) 11923
Tall [stk]
ÅDT (Ny) 11924
Tall
ATK, influensstrekning (Ny) 11925
20248: Ja
20249: Nei
20250: Ukjent
Fartsdempende tiltak (Ny) 11926
20251: Ja
20252: Nei
20253: Ukjent
MC-skinne (Ny) 11927
20256: Ukjent
20254: Ja
20255: Nei
Vegbelysning (Ny) 11928
20257: Ja
20258: Nei
20259: Ukjent
Fylkenavn (Ny) 11900
Tekst
Fylkenummer (Ny) 11901
Tall
Kommunenavn (Ny) 11902
Tekst
Kommunenummer (Ny) 11903
Tall
Historisk Vegfase (Ny) 11937
20262: P
20263: F
20264: V
20265: A
Historisk Trafikantgruppe (Ny) 11935
20260: K
20261: G
Historisk Arm (Ny) 11929
20450: Ja
20451: Nei
Historisk Vegstrekning (Ny) 11938
Tall
Historisk Vegdelstrekning (Ny) 11936
Tall
Historisk Meterverdi (Ny) 11932
Tall
Historisk Kryssdel (Ny) 11930
Tall
Historisk Kryssdel meterverdi (Ny) 11931
Tall
Historisk Sideanleggsdel (Ny) 11933
Tall
Historisk Sideanleggsdel meterverdi (Ny) 11934
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk