NVDB DatakatalogElektrisk anlegg 461

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100461
<>
Anleggsnummer 10075
<Tekst>
Kundenummer 5640
<Tekst>
Målernummer 5641
<Tekst>
Bruksområde 5644
Tunnel
Bygning
Skilting
Pumper
Trafikkregulering/overvåking
Utsmykking (broer etc)
Vifter
Trafikkregistreringsstasjon
Belysning i dagen
MålepunktID 5642
<Tekst>
Nettselskap 5639
<Tekst>
Fjernavlesing 10028
Ja
Nei
Nettsystem 10029
IT
TT
TN-C
TN-S
TN-C-S
Inngår i nødsystemet 10031
Nei
Ja
Jordelektrode 10032
Annet
Antall kontroll/målepunkt
Cu wiret
Spyd
Sammenkoplet med annet nett
Jordfeilbryter 10033
Felles for alle kurser
En for hver kurs
Hver mast
Kombinasjon
Jordfeilvarsling 10034
Nei
Ja
Måling type 10035
Direktemåling
Trafomåling
Summasjonsmåling
Plassering, måler 7908
<Tekst>
Bygget etter norm 10022
NEK IEC 61936-1
NEK EN 50110-1
Tavlenorm
Annet
NEK 400 : 2014
NEK 400
NEK 400 : 2006
NEK 400 : 2010
NEK 440
NEK 445
Spenning 10038
230
24
400
230/400
690
12
Bygget etter forskrift 10021
NEK FEF 2006
NEK FEL 1998
NEK FEB 88
NEK FEB 91
Annet
Merknad 5646
<Tekst>
Effekt 10025
<Tall> [kW]
Integrert med 10030
<Tekst>
Driftsattår 10023
<Tall>
Driftsmerking 10024
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 10039
<Tekst>
Eier 10026
Uavklart
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat
Eier, navn 10027
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8099
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11124
<Tekst>
Geometri, punkt 4978
<GeomPunkt>
Utgår_Avstand fra vegkant 5643
<Tall> [m]
Utgår_Avlesingsmetode 5645
Automatisk
Manuell

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk