NVDB DatakatalogNaturområde 300

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100300
<>
Type 10565
Verdifull naturtype
Eng
Masseplanter
Skog/tregruppe
Naturmark, impediment
Ferksvanns-/våtmarksområder
Kulturlandsskap
Formål 4667
Sikre utsikt fra vegen, sikkerhet, estetikk.
Hindre lokalt glatt veg
Hensyn til naboeiendom
Matområde, vilt
Bevare naturområde/kulturlandskap
Aktuell arbeidsoperasjon 1243
Eng/gress klippes
Krever ikke tiltak, kun hensyn
Skog fjernes
Skog tynnes
Busker/kratt fjernes
Busker/kratt holdes nede
Trær beskjæres
Gress/kratt fjernes
Hyppighet tiltak 9996
Annet hvert år
To ganger i løpet av 5 år
En gang i løpet av 5 år
Sjeldnere enn 5 år
Hvert år
Areal 4080
<Tall> [m2]
Avstand fra veg 4559
<Tall> [m]
Tilleggsinformasjon 9995
<Tekst>
Eier 10876
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Geometri, linje 4897
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10566
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk